Menu
Teie ostukorv

Müügi- ja tagastustingimused

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad vipMedicum OÜ (edaspidi ka Müüja) e-poe (edaspidi ka e-pood) müügitingimused (edaspidi ka tingimused) kehtivad vipMedicum OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.shop.vipmedicum.ee. 
2. Müügitingimustes kasutatud mõiste Kaup tähendab klientidele müüdav(ad) teenus(ed), mis osutab vipMedicum OÜ.
3. Kauba müüja ja teenuse osutaja on vipMedicum OÜ (edaspidi: müüja), aadress Raua tn 36-17/18 Tallinn Harjumaa 10120, registrikood 12865877, tel +372 6 590 231, e-posti aadress vipmedicum@vipmedicum.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel vipMedicum OÜ e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
4. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.shop.vipmedicum.ee. Kui klient ostis Kaupa enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele Kaupa ostmise ajal kehtinud tingimusi.
5. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.


II. KAUBA OSTMISE KORD

6. Klient valib e-poest välja soovitud Kaubad ja lisab ostukorvi.
7. Kaup müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased.
8. Klient valib soovitud Kaupa ning lisab seda ostukorvi. Peale seda klient liigub ostukorvi ning vormistab tellimuse täites vormi andmetega. Peale seda klient valib sobiliku makse- ja tarneviisi (juhul kui tarne on vajalik), kinnitab tellimuse ning liigub makselehele. Klient tasub Kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
9. Pärast Kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile "Tagasi kaupmehe juurde". Makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
10. Müüja ja kliendi vahel sõlmitud müügileping jõustub alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.


III. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED JA MUUD TINGIMUSED

11. Kõik e-poes müüdavate Kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad kõik Eesti Vabariigi maksud. E-poes valitud Kauba eest saab tasuda ainult e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel.
12. Klient tasub Kauba eest ettemaksuna Kauba müügihinna täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises Esto keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga (Swedbank, SEB, LHV, Coop) turvalises keskkonnas. Krediitkaardiga tasumisel EveryPay turvalises keskkonnas. Samuti saab vormistada Esto järelmaksu. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tarne Omniva postiautomaati maksab 2.95 eurot.
13. Kaup loetakse üleantuks (ehk Teenus loetakse ostetuks) hetkest, mil määratud summa laekub müüja arvelduskontole. Peale makse sooritamist peab klient võtma ühendust müüjaga Kauba kättesaamise viisi ja aega kooskõlastamiseks. Müüjal on õigus ka kliendiga ühendust võtta Kauba kättesaamise viisi ja aega kooskõlastamiseks. 


IV. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

14. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.


V. LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

15. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest (vt punkti 10). Taganemine aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega. Klient võib lepingust taganemiseks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi (link avaldusele) või esitada vabas vormis ühemõttelise taganemisavalduse. Lepingust taganemist tõendab klient.
16. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.


VI. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

17. Ostetud, kuid kasutamata teenuste kohta ei saa esitada pretensiooni. Ostetud, kuid kasutamata teenusest saab ainult loobuda taganemisavalduse esitamise kaudu.
18. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, https://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, https://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.


VII. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Euroopa Parlamendi 17. detsembril 2015 vastu võetud üldine andmekaitse määrus (General Data Protection Regulation - GDPR) jõustub 25. mail 2018. aastal ja asendab ELi andmekaitsedirektiivi 95/46 / EÜ.

Kui kasutate VIPMEDICUM teenused, palume esitada teavet, sealhulgas Teie isiklikud andmed, mis on vaja ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.

Selleks peate nõustuma isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

Kõiki isikuandmeid, mille Te VIPMEDICUM’ile esitate, käsitletakse suurima ettevaatlikkuse ja tähelepanuga.

VIPMEDICUM kasutab isikuandmeid ainult oma kohustuste täitmiseks teenuste osutamisel antud Korra alusel.

Kord kehtib kõikide VIPMEDICUM’i klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne korra jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

VIPMEDICUM tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

VIPMEDICUM töötleb kliendiandmeid peamiselt ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.

VIPMEDICUM omab õigust edastada kliendi delikaatseid andmeid edasi seaduse alusel. VIPMEDICUM’il on õigus kliendiandmeid edastada teistele VIPMEDICUM’uga samasse konsolideerumisgruppi kuuluvatele ettevõtetele, kes võivad kliendiandmeid töödelda käesoleva korras toodud ulatuses ja eesmärkidel.

Kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või käesoleva korra kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.

Pärast lepingu lõppemist jätkab VIPMEDICUM kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. VIPMEDICUM säilitab ja töötleb kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

VIPMEDICUM töötleb kliendiandmeid kliendi nõusolekul, et läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile VIPMEDICUM’i ka VIPMEDICUM’i koostööpartnerite poolt osutatavaid teenuseid.

Kliendil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.

VIPMEDICUM klientidel on õigus andmete ülekandmisele teisele isikuandmete töötlejale. Õigus andmete ülekandmisele annab Teile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame Teil masinloetaval kujul lasta oma isikuandmed teisele ilu- ja tervishoiuteenuse osutajale otse edastada (eeldusel, et teisel iskul on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine isik on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.

Klient võib VIPMEDICUM’ilt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) VIPMEDICUM poole.

VIPMEDICUM vastab esitatud nõudele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades nõude saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib VIPMEDICUM vastamise tähtaega pikendada.

Klient võib nõudaVIPMEDICUM’ilt oma andmete töötlemise lõpetamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb seadusest või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

Kliendiandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib klient esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile või kaebuse pädevale kohtule.